Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Kies uw land België België
Gratis verzending voor bestellingen boven € 50
Levering tussen 3 en 4 werkdagen
Veilig betalen met 3D Secure

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VAN DEZE WEBSITE

 1. Toepassingsgebied
 2. Registratie
 3. Opstellen van de overeenkomst
 4. Prijzen
 5. Afhalen op de plaats van vestiging
 6. Levering, expeditiekosten
 7. Verlening van gebruiksrechten voor digitale content en softwarelicentie
 8. Eigendomsvoorbehoud, ontbinding van de overeenkomst
 9. Effectieve termijn en beëindiging van de overeenkomst bij abonnementsovereenkomsten
 10. Vervaldatum en betaling
 11. Wettelijk herroepingsrecht met betrekking tot Curaden/Curaprox-goederen
 12. Garantie en aansprakelijkheid
 13. Adressen
 14. Privacy, auteursrecht, handelsmerken

Versie: 27 april 2020

1) Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relaties tussen Curaden Slovenija d.o.o., een dochteronderneming van Curaden AG, (hierna te noemen:GTB): Curprox/Curaden) en consumenten of bedrijven (hierna "Klant" of "Klanten") in de laatste versie die beschikbaar is wanneer u de website opent of producten bestelt met betrekking tot de door Curaprox/Curaden in de online shop getoonde producten. 

Deze algemene voorwaarden zijn, mutatis mutandis, van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud, softwarelicenties of coupons, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij de levering van softwarelicenties is de verkoper verplicht een licentiesleutel te verstrekken die het gebruik van de verkochte software mogelijk maakt. De Klant verwerft geen intellectuele eigendomsrechten op de software. Wat betreft de kenmerken van de software is de relevante productbeschrijving leidend.

Deze algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn op overeenkomsten betreffende producten (goederen of diensten) die worden geleverd in de vorm van hetzij een eenmalige levering, hetzij een doorlopende levering ("abonnementsovereenkomst"). In het geval van een abonnementsovereenkomst verplicht Curaprox/Curaden zich om het benodigde product te leveren gedurende de overeengekomen effectieve periode van het contract.

Van tijd tot tijd kunnen de privacyverklaring of de huidige algemene voorwaarden van de online winkel worden aangepast, aangevuld of gewijzigd. Wanneer u de website opent of bezoekt, is de op dat moment toegankelijke versie van de website de gezaghebbende versie. Bezoek deze pagina regelmatig om de laatste regels te bekijken. Wij houden u op de hoogte van eventuele substantiële wijzigingen in deze Privacykennisgeving door een bericht op onze website en/of mobiele Apps te tonen, evenals een bijgewerkte versie van de Privacykennisgeving. Als u het niet eens bent met de gewijzigde regels, kunt u ons uw bezwaar kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@curaprox.be en verwijder uw gebruikersprofiel, als u er een hebt aangemaakt, tegen de effectieve datum van de wijzigingen. Zonder uw opzegging blijft uw gebruikersprofiel ook na de ingangsdatum van de wijzigingen onder de nieuwe regels weergegeven. 

Een "consument" in de zin van deze algemene voorwaarden betekent elke persoon die juridisch bindende transacties aangaat voor doeleinden die niet primair commercieel en/of toerekenbaar zijn aan zelfstandige bedrijfsactiviteiten. Een "bedrijf" in de zin van deze algemene voorwaarden betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon of partnerschap met rechtspersoonlijkheid die een juridisch bindende transactie aangaat in het kader van de uitoefening van commerciële of onafhankelijke bedrijfsactiviteiten.

Bestellingen en leveringen zijn alleen in Belgie mogelijk. Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst door klanten die ten minste 18 jaar oud zijn of de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen.

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Curaprox/Curaden zal geen van de zakelijke voorwaarden van de klant erkennen die in strijd zijn met en/of afwijken van deze zakelijke voorwaarden, tenzij Curaprox/Curaden in het specifieke geval uitdrukkelijk schriftelijk instemt met dergelijke voorwaarden.

2) Registratie

Voor elke bestelling van goederen is registratie als klant en/of het aanmaken van een gebruikersprofiel bij Curaprox/Curaden vereist. Meerdere registraties onder verschillende namen of adressen is verboden. 

Curaprox/Curaden kan haar toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken. Curaprox/Curaden heeft in dat geval het recht om de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord onmiddellijk te blokkeren en te verwijderen.

3) Opstellen van het contract

De presentatie van het Curaprox/Curaden-assortiment in de online winkel vormt geen aanbod tot het aangaan van een koopovereenkomst met de klant. Het is niet bindend.

Door op de knop "Nu kopen" te klikken, doet de klant een bindend aanbod om te kopen.

Door het plaatsen van een bestelling bij Curaprox/Curaden op het internet (online winkel), per e-mail, telefoon, fax of ander communicatiekanaal doet de Klant een aanbod om een bindende koopovereenkomst met Curaprox/Curaden aan te gaan. De klant ontvangt een bevestiging van ontvangst van de bestelling ("Bevestiging van ontvangst van de bestelling"). Deze bevestiging houdt geen aanvaarding van het aanbod in, maar informeert de klant slechts dat Curaprox/Curaden de bestelling heeft ontvangen. Curaprox/Curaden zal de klant informeren over eventuele fouten in de productinformatie op de website en zal de klant in voorkomend geval een alternatief bieden.

De overeenkomst met Curaprox/Curaden komt tot stand wanneer Curaprox/Curaden het aanbod van de klant uitdrukkelijk aanvaardt ("Orderbevestiging") of wanneer Curaprox/Curaden het bestelde product naar de klant stuurt.

De acceptatie van Curaprox/Curaden is afhankelijk van de rechtmatigheid van de bestelling en de beschikbaarheid van de bestelde goederen of diensten. Indien Curaprox/Curaden de bestelling van de klant niet kan accepteren, ontvangt de klant een bericht dat het niet beschikbaar is in plaats van aanvaarding van de bestelling.If Curaprox/Curaden cannot accept the Customer's order the Customer will receive a notice of unavailability instead of acceptance of the order. Producten die niet tijdelijk kunnen worden geleverd, worden voor de klant gereserveerd en de bestelling van de klant blijft geldig.

4) Prijzen

De prijzen die op het moment van aankoop en plaatsing van de bestelling in euro's (EUR) gelden zijn van toepassing op de aankoop en bestelling van goederen en diensten. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Prijswijzigingen zijn mogelijk, in welk geval de geldende prijs op moment van bestelling toepasbaar is.

Alle prijzen bevatten de Belgisch tegen het wettelijke tarief en, indien van toepassing, het voorschot op de recycle-vergoeding.

De prijzen zijn exclusief extra verzendkosten (ontstaan tussen Curaprox/Curaden en de klant).

5) Afhalen van de vestigingsplaats

De klant kan het product ophalen bij de overeengekomen vestigingsplaats van Curaprox/Curaden, mits hiervoor voorafgaand een telefonische afspraak is gemaakt.

De overeenkomst met Curaprox/Curaden komt tot stand wanneer Curaprox/Curaden het aanbod van de klant uitdrukkelijk aanvaardt ("Orderbevestiging") of wanneer Curaprox/Curaden het bestelde product aan de klant overdraagt.

6) Levering, Expeditiekosten

Curaprox/Curaden zal de bestelde goederen zo snel mogelijk leveren aan het adres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven of (als PayPal als betaalmethode is gekozen) aan het adres dat bij PayPal is geregistreerd. Curaprox/Curaden is gerechtigd om goederen te leveren of diensten te verrichten in meer dan één termijn, voor zover dit voor de afnemer redelijk is. Wanneer Curaprox/Curaden in verschillende delen levert, neemt Curaprox/Curaden de eventuele extra portokosten voor haar rekening. 

De levering gebeurt volgens de doorstuurkosten die in dit specifieke geval worden vermeld.

De levertijd binnen Nederland is meestal 1 tot 3 werkdagen. De verstrekte informatie over de geschatte levertijd is niet bindend.

Digitale content, coupons en softwarelicentiesleutels worden uitsluitend via elektronische transmissie aan de klant geleverd (i) door downloaden of (ii) of per e-mail, naar keuze van Curaprox/Curaden.

7) Verlening van gebruiksrechten voor digitale inhoud en softwarelicenties

Tenzij anders vermeld in de beschrijving van de inhoud in de Curaprox/Curaden online winkel, verleent Curaprox/Curaden de klant een niet-exclusief recht, beperkt in tijd en ruimte, om de ter beschikking gestelde inhoud te gebruiken voor privé- en/of zakelijke doeleinden.

De levering van een licentiesleutel voor een softwarelicentie geeft de klant het recht om de in de desbetreffende productbeschrijving en licentiebepalingen aangegeven software en/of inhoud te gebruiken in de mate die daarin is beschreven.

Elke overdracht van de inhoud aan derden of het maken van kopieën voor derden buiten het kader van deze algemene voorwaarden en/of van de licentiebepalingen is niet toegestaan zonder toestemming van de verkoper voor een dergelijke overdracht aan derden van de licentie onder het contract.

Het aldus verleende recht treedt pas in werking nadat de klant de bedongen contractuele vergoeding volledig heeft betaald.

8) Eigendomsvoorbehoud, ontbinding van het contract

Curaprox/Curaden behoudt zich de eigendom van alle geleverde goederen voor tot aan de volledige betaling. 

Indien de klant de overeenkomst niet nakomt, in het bijzonder door het niet nakomen van de betalingsverplichtingen ondanks een aanmaning van Curaprox/Curaden, kan Curaprox/Curaden, na het stellen van een redelijke respijttermijn, de overeenkomst ontbinden en de teruggave eisen van de goederen waarop Curaprox/Curaden nog aanspraak kan maken. Het terughalen of in beslag nemen van de goederen door Curaprox/Curaden geldt als ontbinding van de overeenkomst. Alle daaruit voortvloeiende verzendingskosten zijn voor rekening van de klant. Curaprox/Curaden is bevoegd om de goederen te verkopen nadat ze zijn gerecupereerd.

Curaprox/Curaden behoudt zich het recht voor om af te zien van het aangaan van een contract in geval van een negatieve uitkomst van een kredietcontrole.

9) Effectieve periode en beëindiging van het contract in het geval van abonnementsovereenkomsten

Abonnementsovereenkomsten zijn van onbepaalde duur, maar worden aangegaan voor ten minste de minimale effectieve periode die in de betreffende productbeschrijving in de Curaprox/Curaden Online Shop staat vermeld. De abonnementsovereenkomst kan te allen tijde tijdens de minimale ingangsperiode worden beëindigd, met ingang van het verstrijken van de minimale ingangsperiode, of na het verstrijken van de minimale ingangsperiode op elk moment met een opzegtermijn van 14 dagen, per brief of per fax/e-mail naar het in punt 13 vermelde adres.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan een buitengewone opzegging om een goede reden. Er is sprake van een gegronde reden indien voortzetting van de contractuele relatie tot de overeengekomen beëindigingsdatum of tot het verstrijken van de opzegtermijn voor de beëindigende partij, gelet op de omstandigheden van het specifieke geval, na afweging van de belangen van beide partijen, niet als redelijk kan worden beschouwd.

10) Vervaldatum en betaling

In het bestelproces accepteert Curaprox/Curaden alleen de betaalmethoden die aan de Klant worden getoond (in de Online Shop). Curaprox/Curaden behoudt zich het recht voor om met haar klanten schriftelijk in te stemmen met andere dan de in deze sectie genoemde betaalmethoden. 

Voor de betalingsverwerking via de Online Shop maakt Curaprox/Curaden gebruik van de betalingsoplossing Mollie by Mollie B.V., zodat de Klant veilig en zeker kan betalen met een creditcard of met een mogelijk alternatief betaalmiddel. 

In het geval van betaling via een door PayPal verstrekte betaalmethode wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) Sàrl. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal"), met inachtneming van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, toegankelijk via https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - in het geval de Klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de betalingsvoorwaarden zonder PayPal-rekening, toegankelijk via https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

De aankoopprijs en eventuele verzendkosten zijn verschuldigd en betaalbaar bij de totstandkoming van het contract, onder voorbehoud van lid (3). Indien contant geld vooraf per bankoverschrijving wordt overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd en betaalbaar, tenzij partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

Curaprox/Curaden kan zonder opgaaf van redenen contant geld eisen. De bestelling wordt verwerkt na ontvangst van de betaling.

Indien de Klant in gebreke blijft met de betaling, is Curaprox/Curaden gerechtigd om een vast bedrag aan herinneringsgeld in rekening te brengen, gespecificeerd in het bestelproces. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van Curaprox/Curaden om verdere compensatie te vorderen, in het bijzonder voor de kosten van het uitwinnen van schulden via een incassobureau of advocaat.

Coupons voor de Curaprox/Curaden Online Shop moeten worden ingewisseld voordat het bestelproces wordt afgerond en daarna is geen aftrek meer toegestaan.

Coupons zijn uitsluitend inwisselbaar onder de voorwaarden die op de coupon zijn vermeld en voor de productgroepen die op de coupon zijn vermeld. Bepaalde producten kunnen worden uitgesloten van de couponcampagne.

Coupons of wettelijk toegestane kortingen (bijvoorbeeld volumekortingen) kunnen niet cumulatief worden toegepast op een individuele bestelling. Coupons kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld. 

De coupon is overdraagbaar. Curaprox/Curaden kan effectief voldoen aan haar verplichtingen door het aanbieden van prestaties aan iedere houder van de coupon die deze in de Online Shop inwisselt.

11) Wettelijk herroepingsrecht met betrekking tot Curaden/Curaprox-goederen

Informatie over het recht van herroeping:

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde (maar die niet de vervoerder is), het laatste voorwerp in bezit heeft genomen.

Om uw recht op herroeping uit te oefenen moet u ons op de hoogte brengen (Curaden Slovenija d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, Telefoon +386 2 460 53 42, Fax +386 2 460 53 43, e-mail info@curaprox.be van uw beslissing om het contract te herroepen door ons een ondubbelzinnige verklaring te sturen (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). Indien u dat wenst, kunt u het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

U kunt ook het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring online invullen en indienen via het contactformulier op onze website. Als u uw bericht van herroeping online indient, sturen wij u zonder onnodige vertraging een ontvangstbevestiging (bijv. per e-mail). U wordt geacht aan de herroepingstermijn te hebben voldaan als u uw kennisgeving van herroeping verzendt voordat deze termijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping 

Als u dit contract herroept, zijn wij verplicht om alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden standaard levering tegen de laagste kosten), zonder onnodige vertraging en ten minste binnen 14 dagen na de dag waarop wij uw kennisgeving van herroeping van dit contract hebben ontvangen, te restitueren. Restituties worden verwerkt met behulp van dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Wij brengen geen kosten in rekening voor de terugbetaling. We kunnen uw terugbetaling uitstellen totdat we de goederen terug hebben ontvangen, of u heeft ons het bewijs geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.

U bent verplicht om alle goederen aan ons te retourneren of te overhandigen zonder onnodige vertraging, maar ten minste binnen 14 dagen na de dag waarop u ons uw kennisgeving van herroeping van dit contract hebt gegeven.

Aan bovenstaande voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. Wij nemen de kosten van de retourzending voor onze rekening, mits u het door ons verstrekte retourzendingslabel gebruikt voor verzending vanuit het land waar de levering aan u is gedaan, anders dient u de kosten van de retourzending te betalen. U bent alleen verplicht een eventuele waardevermindering van de goederen te dekken als de waardevermindering is toe te schrijven aan uw onjuiste behandeling van de goederen bij het onderzoek naar de staat, de eigenschappen en de functie ervan.

Herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug)

Curaden Slovenija d.o.o.
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Maribor
Phone +386 2 460 53 42
Fax +386 2 460 53 43
email: info@curaprox.be

Ik/wij (*) trek hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen in (*)/:

- besteld op (*)/ontvangen op (*)
- naam van de klant(en)
- adres van klant(en)
- datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Einde van de opzegtermijn

12) Garantie en aansprakelijkheid

Indien de geleverde goederen op het moment van de risico-overgang defecten vertonen (bijv. fabricagefouten), of in geval van een onjuiste levering, heeft de klant uitsluitend recht op herstel of omruiling(vervanging) achteraf. Indien de vervanging onbevredigend is, heeft de Klant het recht om de aankoop te annuleren. De vordering vervalt indien de klant Curaprox/Curaden niet binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen per e-mail op de hoogte stelt van het gebrek of de ondeugdelijke levering info@curaprox.be per telefoon, fax of post.

De aansprakelijkheid van Curaprox/Curaden is onderworpen aan de geldende wettelijke bepalingen. Curaprox/Curaden's aansprakelijkheid is uitgesloten in gevallen (i) van gewone nalatigheid, (ii) indirecte en gevolgschade en gederfde winst, (iii) ongerealiseerde besparingen, (iv) verliezen door te late levering, en (v) enig handelen of nalaten van Curaprox/Curaden's agenten, hetzij op basis van overeenkomst of op grond van onrechtmatige daad.

Bovendien is Curaprox/Curaden niet aansprakelijk voor schade die is toe te schrijven aan een van de volgende oorzaken: 

 • opslag, configuratie of gebruik van de producten op een manier die oneigenlijk, in strijd met het contract of onwettig is;
 • gebruik van incompatibele reserveonderdelen of accessoires (bijv. stroomvoorziening);
 • het achterwege laten van onderhoud en/of het ongeoorloofd wijzigen of repareren van de producten door de Klant of door een derde partij;
 • officiële orders of gevallen van overmacht, met name schade veroorzaakt door natuurrampen, vocht, vallen en stoten, etc., buiten de controle van Curaprox/Curaden.

Elke dienstverlener die wordt ingehuurd om goederen te leveren of diensten te verlenen, is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende gebreken, vertraagde prestaties en verlies of schade als gevolg van de prestaties van de dienstverlener.

Curaprox/Curaden is niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten in reclamemateriaal, gegevensfouten in de Online Shop, onjuiste prijskaartjes, fouten in productillustraties, foto's, beschrijvingen of andere teksten, bijvoorbeeld in coupon- of kortingsacties, of te late of ontbrekende leveringen.

13) Adressen

Aanbieder en contractpartner voor de aanbiedingen op deze website:

Curaden Slovenija, d.o.o.
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Maribor
E-Mail: info@curaprox.be
www.curaden.com

14) Privacy, auteursrecht, handelsmerken

De privacyverklaring is een integraal onderdeel van deze GTB. Door deze GTB's te aanvaarden, verklaart de Klant zich akkoord met de privacyverklaring.

Alle rechten op handelsmerken, afbeeldingen en auteursrechten [voor de betreffende producten] berusten bij Curaprox/Curaden of haar partners. Het downloaden, opslaan, kopiëren, afdrukken van gegevens, afbeeldingen en PDF-bestanden, zelfs in fragmenten, is verboden zonder schriftelijke toestemming van Curaprox/Curaden. Alle rechten voorbehouden Het downloaden, opslaan, kopiëren, afdrukken van gegevens, afbeeldingen en PDF-bestanden, zelfs in fragmenten, is verboden zonder schriftelijke toestemming van Curaprox/Curaden.