Swiss premium oral care 

Kies uw land België
Gratis verzending voor bestellingen boven € 40
Levering tussen 3 en 5 werkdagen
Veilig betalen met 3D Secure

PRIVACYBELEID

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term "persoonsgegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Raadpleeg onze Gegevensbeschermingsverklaring voor meer informatie over het onderwerp gegevensbescherming, die wij hieronder hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de "verwerkingsverantwoordelijke")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de websitebeheerder, wiens contactgegevens terug te vinden zijn in de paragraaf "Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de "verwerkingsverantwoordelijke" genoemd)" in dit Privacybeleid.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanwege het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invoert in ons contactformulier.

Andere gegevens worden door onze IT-systemen automatisch geregistreerd of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijvoorbeeld webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de website werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten hebt u voor zover het uw gegevens betreft?

U hebt het recht om te allen tijde informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht te verzoeken dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen heeft voor alle toekomstige gegevensverwerkingen. Bovendien hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze of andere kwesties die verband houden met gegevensbescherming.

Analysetools en tools die zijn geleverd door derden

Het is mogelijk dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma's noemen.

Raadpleeg onze Gegevensbeschermingsverklaring hieronder voor meer informatie over deze analyseprogramma's.

2. Algemene informatie en vereiste informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze Gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze Gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we ze gebruiken. We leggen ook uit hoe en voor welk doel de gegevens worden verzameld.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) mogelijk gevoelig is voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beveiligen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de "verwerkingsverantwoordelijke" genoemd)

De verwerkingsverantwoordelijke op deze website is:

Flegis, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Numero di telefono: +386 2 460 53 42

E-mail: info@curaprox.be

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij in dit Privacybeleid een specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen). In het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrond voor de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG of Art. 9 lid 2 onder a) van de AVG, indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 lid 1 van de AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 lid 1 onder a) van de AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 lid 1 van de Duitse Telecommunicatiewet (TTDSG). De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 lid 1 onder b) van de AVG. Als uw gegevens nodig zijn voor de nakoming van een wettelijke verplichting, verwerken wij deze bovendien op basis van Art. 6 lid 1 onder c) van de AVG. Verder kan de gegevensverwerking plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Informatie over de relevante rechtsgrond wordt in elk afzonderlijk geval gegeven in de volgende paragrafen van dit Privacybeleid.

Aanstelling van een functionaris gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris gegevensbescherming aangesteld.

Curaden AG

Amlehnstrasse 22

6010 Kriens

Zwitserland

Telefoon: +41 79 458 18 33

E-mail: gdpr@curaden.ch

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

We maken onder andere gebruik van tools van bedrijven die zijn gevestigd in de Verenigde Staten of in andere, vanuit het oogpunt van gegevensbescherming, niet-veilige niet-EU-landen. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven aan deze niet-EU landen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan de veiligheidsdiensten en u als betrokkene hebt geen mogelijkheden om u voor de rechter te verdedigen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse instanties (bijv. de geheime dienst) uw persoonsgegevens verwerken, analyseren en permanent archiveren voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook de toestemming die u ons reeds hebt gegeven te allen tijde herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen; het recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (Art. 21 van de AVG)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6 LID 1 ONDER E) VAN DE AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS, OP BASIS VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP GROND VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGROND TE BEPALEN WAAROP GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD, KUNT U ONZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING RAADPLEGEN. ALS U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF ALS HET DOEL VAN DE VERWERKING HET CLAIMEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21 LID 1 VAN DE AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DAARNA NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21 LID 2 VAN DE AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of werkplek hebben of op de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen geldt ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om te eisen dat wij de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract uit te voeren, aan u of een derde overhandigen in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe gegevensoverdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zou eisen, zal dat alleen gebeuren als dit technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-encryptie

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of aanvragen die u ons als websitebeheerder stuurt, maakt deze website gebruik van een SSL- dan wel een TLS-encryptieprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door na te gaan of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook door het verschijnen van het hangslotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan, alsmede het doel van de verwerking van uw gegevens. U hebt ook het recht om uw gegevens te laten rectificeren of verwijderen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht om beperkingen van de verwerking te eisen

U hebt het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij doorgaans enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, hebt u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onwettige wijze heeft plaatsgevonden, hebt u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig hebt om wettelijke rechten te claimen, te verdedigen of op te eisen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van verwijdering ervan.

Indien u bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21 lid 1 van de AVG, moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om belangrijke redenen van openbaar belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden genoemd.

 

3. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's maken gebruik van wat in de industrie "cookies" worden genoemd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie opgeslagen (sessiecookies) of ze worden permanent op uw apparaat gearchiveerd (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden gewist.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze website bezoekt (cookies van derden). Door deze cookies kunnen u en wij genieten van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties zonder de cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van advertenties zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties of voor de levering van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie (noodzakelijke cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten verschaffen in het webpubliek), worden opgeslagen op grond van Art. 6 lid 1 onder f van de AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van de noodzakelijke cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde dienstverlening te garanderen. Indien uw toestemming voor de opslag van de cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 lid 1 van de TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet)); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en de acceptatie van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie inschakelen voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies worden uitgeschakeld, worden de functies van deze website mogelijk beperkt.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u afzonderlijk informeren in samenhang met dit Gegevensbeschermingsbeleid en, indien van toepassing, uw toestemming vragen.

Toestemming met Cookiebot

Onze website gebruikt toestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze toestemming te documenteren op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot").

Bij het bezoeken van onze website wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen en u aanvullende uitleg te geven over het gebruik van cookies. Cookiebot slaat vervolgens een cookie op in uw browser om de door u gegeven toestemming of de intrekking daarvan te herkennen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Cookiebot-cookie zelf verwijdert of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrond hiervoor is Art. 6 lid 1 onder c) van de AVG.

Gegevensverwerking

Wij hebben een verwerkersovereenkomst (DPA, Data Processing Agreement) gesloten met de bovengenoemde dienstverlener. Dit is een overeenkomst die wordt opgelegd door wetgeving inzake gegevensbescherming en die garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op grond van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via ons contactformulier, worden de in het contactformulier verstrekte gegevens en eventuele contactgegevens door ons opgeslagen om uw vraag te behandelen en voor het geval we verdere vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van Art. 6 lid 1 onder b) van de AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of als het nodig is om precontractuele stappen uit te voeren. In alle andere gevallen vindt de verwerking plaats op grond van ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG of overeenkomstig uw toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wij houden de informatie die u in het contactformulier hebt ingevoerd bij totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of indien het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijvoorbeeld nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt met als doel uw verzoek te behandelen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van Art. 6 lid 1 onder b) van de AVG indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen vindt de verwerking plaats op grond van ons legitieme belang bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG) of op grond van uw toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG) indien deze is verkregen; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wij houden de gegevens bij die u ons via contactverzoeken toestuurt totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Hubspot CRM

We maken op deze website gebruik van Hubspot CRM. De dienstverlener is Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 VS (hierna Hubspot CRM).

Met Hubspot CRM kunnen wij onder andere bestaande en potentiële klanten en klantcontacten beheren, met u communiceren en marketingactiviteiten plannen en uitvoeren in overeenstemming met uw interesses. Hubspot CRM stelt ons in staat om interactie met klanten via e-mail, sociale media of telefoon via meerdere kanalen vast te leggen, te sorteren en te analyseren. De op deze manier verzamelde persoonsgegevens kunnen worden geëvalueerd en gebruikt voor communicatie met de potentiële klant of marketingmaatregelen (bijv. voor het verzenden van nieuwsbrieven). Met Hubspot CRM kunnen wij ook het gebruikersgedrag van onze contacten op onze website verzamelen en analyseren.

Het gebruik van Hubspot CRM vindt plaats op grond van Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en -communicatie. Indien de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 lid 1 van de TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Gegevensverwerking

Wij hebben een verwerkersovereenkomst (DPA, Data Processing Agreement) gesloten met de bovengenoemde dienstverlener. Dit is een overeenkomst die wordt opgelegd door wetgeving inzake gegevensbescherming en die garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op grond van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Registratie op deze website

U kunt zich registreren op deze website om gebruik te kunnen maken van aanvullende websitefuncties. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van de desbetreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De door ons bij de registratie gevraagde noodzakelijke informatie moet volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie afwijzen.

Om u te informeren over belangrijke wijzigingen in ons aanbod of in geval van technische wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat u tijdens het registratieproces hebt opgegeven.

Wij verwerken de tijdens het registratieproces ingevoerde gegevens op grond van uw toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG).

De gegevens die tijdens het registratieproces worden ingevoerd worden door ons opgeslagen zolang u bent geregistreerd op deze website. Daarna zullen wij deze gegevens wissen. Dit doet niet af aan de verplichte wettelijke bewaarplichten.

Registratie via Google

In plaats van u rechtstreeks op deze website te registreren, kunt u zich via Google registreren. De dienstverlener is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om u via Google te registreren, hoeft u alleen uw Google-naam en wachtwoord in te voeren. Google zal u identificeren en uw identiteit op onze website bevestigen.

Wanneer u zich bij Google aanmeldt, kunnen wij bepaalde informatie in uw account gebruiken om uw profiel bij ons aan te vullen. U beslist of u wilt dat deze informatie wordt gebruikt en zo ja, welke informatie dat is, in het kader van uw Google-beveiligingsinstellingen, die u hier kunt vinden: https://myaccount.google.com/security en https://myaccount.google.com/permissions.

De gegevensverwerking in verband met de registratie via Google vindt plaats op grond van ons legitieme belang om het registratieproces zo eenvoudig mogelijk te maken voor onze gebruikers (Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG). Aangezien gebruik van de registratiefunctie vrijwillig is en de gebruikers zelf kunnen beslissen over de respectieve toegangsmogelijkheden, zijn er geen conflicterende overheersende rechten van de betrokkenen duidelijk .

Registratie via Facebook Connect

In plaats van u rechtstreeks op deze website te registreren, hebt u ook de mogelijkheid om u via Facebook Connect te registreren. De dienstverlener is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens overgedragen naar de VS en andere derde landen.

Als u besluit zich te registreren via Facebook Connect en op de knop "Inloggen met Facebook"/"Verbinden met Facebook" klikt, wordt u automatisch verbonden met het Facebook-platform. Daar kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Hierdoor wordt uw Facebook-profiel gekoppeld aan deze website of onze diensten. Deze koppeling geeft ons toegang tot de gegevens die u bij Facebook hebt gearchiveerd. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit het volgende:

Facebook-naam

Facebook-profielfoto en omslagfoto

Facebook-omslagfoto

E-mailadres gearchiveerd bij Facebook

Facebook-ID

Facebook-vriendenlijsten

Facebook-likes ("Likes"-informatie)

Geboortedatum

Geslacht

Land

Taal

Deze informatie wordt gebruikt om uw account in te stellen, beschikbaar te stellen en aan te passen. 

De registratie via Facebook Connect en de bijbehorende gegevensverwerking worden uitgevoerd op grond van uw toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, hetgeen gevolgen zal hebben voor alle daaropvolgende verwerkingen.

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 van de AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die na de doorgifte plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij bij het gebruik van de Facebook-tool verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacyinformatie en voor de privacy-beveiligde implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. informatieverzoeken) met betrekking tot door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u uw rechten als betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de Standaardcontractbepalingen (SCC, Standard Contractual Clauses) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Zie voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Facebook. Gebruik hiervoor de volgende links: https://www.facebook.com/about/privacy/ en https://www.facebook.com/legal/terms/.

4. Sociale media

Sociale media-functies met Shariff

Wij maken op deze website en zijn pagina's gebruik van functies van sociale medianetwerken (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Meestal kunt u deze sociale media-functies herkennen aan de respectieve logo's van de sociale media die verschijnen. Om de bescherming van gegevens op deze website te waarborgen, gebruiken wij deze functies alleen in combinatie met de zogenaamde "Shariff"-oplossing. Deze toepassing voorkomt dat de in deze website geïntegreerde sociale media-functies persoonsgegevens aan de desbetreffende dienstverlener doorgeven zodra u onze website bezoekt.

Een directe verbinding met de server van de dienstverlener komt pas tot stand nadat u de betreffende sociale media-functie heeft ingeschakeld door op de betreffende knop te klikken (waarmee u uw toestemming aangeeft). Zodra u de sociale media-functie inschakelt, ontvangt de betreffende dienstverlener de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw betreffende sociale media-account (bijv. Facebook), kan de desbetreffende dienstverlener uw bezoek van deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount.

De inschakeling van de plug-in vormt een verklaring van toestemming zoals gedefinieerd in Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 lid 1 van de TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). U heeft de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen zal hebben voor alle daaropvolgende verwerkingen.

Deze dienst wordt gebruikt om toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde wettelijk verplichte technologieën.. De rechtsgrond hiervoor is Art. 6 lid 1 onder c) van de AVG.

Facebook

Wij hebben op deze website functies van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De dienstverlener is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens overgedragen naar de VS en andere derde landen.

Een overzicht van de sociale media-functies van Facebook vindt u onder de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als de sociale media-functie is ingeschakeld, wordt een directe verbinding tussen uw apparaat en de Facebook-server tot stand gebracht. Hierdoor ontvangt Facebook informatie die uw bezoek aan deze website met uw IP-adres bevestigt. Als u op de Facebook Like-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij benadrukken dat wij als aanbieder van de website geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Zie voor meer informatie het Gegevensbeschermingsbeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Indien uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst plaats op grond van Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 van de TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw toestemming niet werd verkregen, zal het gebruik van de dienst plaatsvinden op grond van ons legitieme belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op sociale media.

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 van de AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die na de doorgifte plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij bij het gebruik van de Facebook-tool verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacyinformatie en voor de privacy-beveiligde implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. informatieverzoeken) met betrekking tot door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u uw rechten als betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de Standaardcontractbepalingen (SCC, Standard Contractual Clauses) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Wij hebben op deze website functies van het sociale media-platform Twitter geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Als de sociale media-functie is ingeschakeld, wordt een directe verbinding tussen uw apparaat en de Twitter-server tot stand gebracht. Hierdoor ontvangt Twitter informatie over uw bezoek aan deze website. Terwijl u Twitter en de functie "Re-Tweet" gebruikt, worden websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Wij wijzen erop dat wij, de aanbieders van de website en zijn pagina's, niets weten over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Zie voor meer informatie de Gegevensbeschermingsverklaring van Twitter op: https://twitter.com/en/privacy.

Indien uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst plaats op grond van Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 van de TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw toestemming niet werd verkregen, zal het gebruik van de dienst plaatsvinden op grond van ons legitieme belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op sociale media.

Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de Standaardcontractbepalingen (SCC, Standard Contractual Clauses) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

U heeft de mogelijkheid uw gegevensbeschermingsinstellingen op Twitter opnieuw in te stellen onder de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Wij hebben op deze website functies van het openbare mediaplatform Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als de sociale media-functie is ingeschakeld, wordt een directe verbinding tussen uw apparaat en de Instagram-server tot stand gebracht. Hierdoor ontvangt Instagram informatie over uw bezoek aan deze website.

Als u op uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u op de Instagram-knop klikken om inhoud van deze website aan uw Instagram-profiel te koppelen. Hierdoor kan Instagram uw bezoek op deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de website en zijn pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

Indien uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst plaats op grond van Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 van de TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw toestemming niet werd verkregen, zal het gebruik van de dienst plaatsvinden op grond van ons legitieme belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op sociale media.

Voor zover op onze website persoonsgegevens worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 van de AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram die na de doorgifte plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacyinformatie bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de privacybeveiligde implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- of Instagram-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. informatieverzoeken) met betrekking tot door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u uw rechten als betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de Standaardcontractbepalingen (SCC, Standard Contractual Clauses) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp de Gegevensbeschermingsverklaring van Instagram op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Deze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De dienstverlener is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer u een pagina van deze website opent die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn krijgt een melding dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de knop "Aanbevelen" van LinkedIn klikt en op dat moment op uw LinkedIn-account bent ingelogd, kan LinkedIn uw bezoek op deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de websites geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.

Indien uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst plaats op grond van Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 van de TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw toestemming niet werd verkregen, zal het gebruik van de dienst plaatsvinden op grond van ons legitieme belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op sociale media.

Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de Standaardcontractbepalingen (SCC, Standard Contractual Clauses) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp de Gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn op:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Deze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De dienstverlener is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze websites/pagina's met XING-functies wordt bezocht, wordt een verbinding met de servers van XING tot stand gebracht. Voor zover wij weten, leidt dit niet tot de archivering van persoonsgegevens. De dienst slaat met name geen IP-adressen op en analyseert geen gebruikerspatronen.

Indien uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst plaats op grond van Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 van de TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw toestemming niet werd verkregen, zal het gebruik van de dienst plaatsvinden op grond van ons legitieme belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op sociale media.

Zie voor meer informatie over gegevensbescherming en de XING-deelknop de privacyverklaring van Xing op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

5. Analysetools en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De dienstverlener is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het beheert en exploiteert alleen de tools die via Google Tag Manager zelf zijn geïntegreerd. De Google Tag Manager verzamelt echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op grond van Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van verschillende tools op zijn website. Indien de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 lid 1 van de TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De dienstverlener is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van bezoekers aan de website analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruikersgegevens, zoals de bezochte pagina's, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de websitebezoeker.

Bovendien kunnen wij met Google Analytics onder meer uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Google Analytics gebruikt verschillende modelbenaderingen om de verzamelde datasets aan te vullen en maakt bij de gegevensanalyse gebruik van technologieën voor machinaal leren.

Google Analytics gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken om het gedragspatroon van de gebruiker te analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS, waar het wordt opgeslagen.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 lid 1 van de Duitse telecommunicatiewet (TTDSG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de Standaardcontractbepalingen (SCC, Standard Contractual Clauses) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browserplug-in

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Zie voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics de Gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google Signals

Wij maken gebruik van Google Signals. Bij elk bezoek aan onze website, registreert Google Analytics onder meer uw locatie, het verloop van uw zoekopdracht en het verloop van YouTube, alsmede demografische gegevens (gegevens over websitebezoekers). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde reclame met behulp van Google Signal. Als u een Google-account hebt, worden uw websitebezoekersgegevens door Google Signal aan uw Google-account gekoppeld en gebruikt om u gepersonaliseerde reclame te sturen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken samen te stellen van de online patronen van onze gebruikers.

Verwerkersovereenkomst

Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en passen de strenge bepalingen van de Duitse instanties voor gegevensbescherming volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

E-Commerce Tracking van Google Analytics

Deze website gebruikt de "E-Commerce Tracking"-functie van Google Analytics. Met behulp van E-Commerce Tracking kan de websitebeheerder het koopgedrag van websitebezoekers analyseren met als doel de online marketingcampagnes van de beheerder te verbeteren. Hiervoor worden gegevens bijgehouden zoals de geplaatste bestellingen, de gemiddelde bestelwaarde, de verzendkosten en de tijd tussen het bekijken van het product en het nemen van de beslissing tot aankoop. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevoegd onder een transactie-ID, die wordt toegewezen aan de desbetreffende gebruiker of het apparaat van de gebruiker.

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De dienstverlener is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website:https://www.hotjar.com).

Hotjar is een tool die wordt gebruikt om uw gebruikerspatronen op deze website te analyseren. Met Hotjar kunnen wij bijvoorbeeld uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Hotjar kan tijdens dit proces ook vaststellen hoe lang uw cursor op een bepaalde positie bleef staan. Op basis van deze informatie stelt Hotjar zogenaamde Heatmaps samen, die het mogelijk maken te bepalen welke delen van de website de websitebezoeker het liefst bekijkt.

Wij kunnen ook vaststellen hoe lang u op een pagina van deze website bent gebleven en wanneer u deze hebt verlaten. Ook kunnen we vaststellen op welk moment u het invullen van een contactformulier heeft gestaakt (zogenaamde conversietrechters).

Verder kan Hotjar worden ingezet om directe feedback van websitebezoekers te verkrijgen. Deze functie is gericht op de verbetering van het websiteaanbod van de websitebeheerder.

Hotjar gebruikt technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met als doel de analyse van de gebruikerspatronen (bijvoorbeeld cookies of de inzet van device fingerprinting).

Indien uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst plaats op grond van Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 van de TTDSG (Duitse telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw toestemming niet werd verkregen, zal het gebruik van de dienst plaatsvinden op grond van Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de webpresentatie als de reclameactiviteiten van de beheerder te optimaliseren.

Hotjar uitschakelen

Als u de registratie van gegevens door Hotjar wilt uitschakelen, klik dan op onderstaande link en volg de instructies: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Houd er rekening mee dat u Hotjar voor elke browser en elk apparaat afzonderlijk moet uitschakelen.

Zie voor meer gedetailleerde informatie over Hotjar en de te registreren gegevens de Gegevensbeschermingsverklaring van Hotjar op: https://www.hotjar.com/privacy.

Gegevensverwerking

Wij hebben een verwerkersovereenkomst (DPA, Data Processing Agreement) gesloten met de bovengenoemde dienstverlener. Dit is een overeenkomst die wordt opgelegd door wetgeving inzake gegevensbescherming en die garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op grond van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

WP Statistics

Deze website maakt gebruik van de analysetool WP Statistics om de toegang van bezoekers statistisch te evalueren. De dienstverlener is Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, UAE (https://veronalabs.com).

WP Statistics kan worden gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren. Daarbij registreert WP Statistics onder meer logbestanden (IP-adres, verwijzer, gebruikte browser, herkomst van de gebruiker, gebruikte zoekmachine) en acties die de websitebezoekers op de website hebben ondernomen (bijv. klikken en weergaves).

De met WP Statistics verzamelde gegevens worden uitsluitend op onze eigen server opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetool is overeenkomstig Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Wij hebben een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel onze websites als onze reclame te optimaliseren. Indien de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 lid 1 van de TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online promotieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen wij advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden, als de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (richten op sleutelwoorden). Ook is het mogelijk gerichte advertenties te plaatsen op basis van de gebruikersgegevens waarover Google beschikt (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses; richten op doelgroepen). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot respectieve klikken.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 lid 1 van de Duitse telecommunicatiewet (TTDSG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de Standaardcontractbepalingen (SCC, Standard Contractual Clauses) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks and https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (niet gepersonaliseerd)

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het invoegen van advertenties van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken Google AdSense in de "niet-gepersonaliseerde" modus. In tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus, zijn de advertenties niet gebaseerd op uw eerdere gebruikerspatronen en genereert de dienst geen gebruikersprofiel voor u. In plaats daarvan gebruikt de dienst zogenaamde "contextinformatie" om de advertenties te kiezen die u te zien krijgt. De geselecteerde advertenties zijn dus bijvoorbeeld gebaseerd op uw locatie, de inhoud van de website die u op dat moment bezoekt of de zoektermen die u gebruikt. Zie voor meer informatie over de verschillen tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde targeting door Google AdSense de volgende link: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Houd er rekening mee dat als Google Adsense wordt gebruikt in de niet-gepersonaliseerde modus, het mogelijk is dat cookies worden opgeslagen of dat vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting) worden gebruikt.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 lid 1 van de Duitse telecommunicatiewet (TTDSG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de Standaardcontractbepalingen (SCC, Standard Contractual Clauses) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

U kunt zelf de advertentie-instellingen in uw gebruikersaccount aanpassen. Klik hiervoor op onderstaande link en log in: https://adssettings.google.com/authenticated.

Meer informatie over de reclametechnologieën van Google vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/ads en https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De dienstverlener van deze oplossing is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikerspatronen op onze website (bijv. klikken op specifieke producten), om een bepaalde reclamedoelgroep aan u toe te wijzen en u vervolgens passende online aanbiedingen te tonen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien is het mogelijk de met Google Remarketing gegenereerde reclamedoelgroepen te koppelen aan apparaatfuncties van Google. Dit maakt het mogelijk om op basis van uw eerdere gebruik en browserpatronen op een apparaat (bijv. mobiele telefoon) op interesse gebaseerde advertenties weer te geven, evenals op elk van uw apparaten (bijv. tablet of pc).

Als u een Google-account hebt, hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen gepersonaliseerde advertenties via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 lid 1 van de Duitse telecommunicatiewet (TTDSG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Zie voor meer informatie en de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming de Gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Bepalen van doelgroepen aan de hand van klantenvergelijking

Om doelgroepen te bepalen gebruiken wij onder andere de Google Remarketing klantvergelijkingsfunctie. Daarvoor dragen wij bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Als de betreffende klanten Google-gebruikers zijn en ingelogd zijn op hun Google-accounts, worden er voor hen passende advertenties binnen het Google-netwerk (bijv. YouTube, Gmail of in een zoekmachine) weergegeven.

Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De dienstverlener is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen wij herkennen of de gebruiker bepaalde handelingen heeft verricht. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren hoe vaak op welke knoppen op onze website is geklikt en welke producten met een bepaalde frequentie worden beoordeeld of gekocht. Het doel van deze informatie is het samenstellen van conversiestatistieken. Wij verkrijgen informatie over hoeveel gebruikers op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben voltooid. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 lid 1 van de Duitse telecommunicatiewet (TTDSG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Zie voor meer informatie over Google Conversion Tracking het gegevensbeschermingsbeleid van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van functies van Google DoubleClick. De dienstverlener is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna "DoubleClick").

DoubleClick wordt gebruikt om op interesse gebaseerde advertenties te tonen in het gehele Google-netwerk. Advertenties kunnen met behulp van DoubleClick worden afgestemd op de interesses van de kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld verschijnen in de zoekresultaten van Google of in banners die zijn gekoppeld aan DoubleClick.

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen, moet DoubleClick de respectieve bezoeker herkennen, zodat het de bezochte websites, de klikken en andere informatie over het gebruikerspatroon aan de gebruiker kan toewijzen. Hiervoor gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting). De geregistreerde informatie wordt samengevoegd tot een pseudoniem gebruikersprofiel, zodat bij de interesse passende reclame kan worden getoond aan de betreffende gebruiker.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 lid 1 van de Duitse telecommunicatiewet (TTDSG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de door Google weergegeven advertenties vindt u op de volgende links: https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Pixel

Om conversiepercentages te meten, maakt deze website gebruik van de activiteitenpixel van bezoekers van Facebook. De dienstverlener is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens overgedragen naar de VS en andere derde landen.

Deze tool maakt het mogelijk om bezoekers van een pagina te volgen nadat ze zijn doorgelinkt naar de website van de aanbieder nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige reclamecampagnes te optimaliseren.

Voor ons als websitebeheerder zijn de verzamelde gegevens anoniem. Wij kunnen de gebruikers hierdoor niet identificeren. Facebook archiveert en verwerkt de informatie, zodat het betreffende gebruikersprofiel kan worden gekoppeld en Facebook in staat is om de gegevens te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden in overeenstemming met het Beleid inzake Gegevensgebruik van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's en op locaties buiten Facebook. Wij als websitebeheerder hebben geen controle over het gebruik van dergelijke gegevens.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 lid 1 van de Duitse telecommunicatiewet (TTDSG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de Standaardcontractbepalingen (SCC, Standard Contractual Clauses) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 van de AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die na de doorgifte plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij bij het gebruik van de Facebook-tool verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacyinformatie en voor de privacy-beveiligde implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. informatieverzoeken) met betrekking tot door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen ge

Cookie Declaration